نمونه سوالات هماهنگ استانی پایه سوم راهنمایی - خرداد 89  آمادگی دفاعی (برگه1)

املاء فارسی (برگه1)

انشاء و نگارش (برگه1)

تاریخ (برگه1 - برگه2)

تعلیمات اجتماعی (برگه1 - برگه2)

جغرافیا (برگه1 - برگه2)

حرفه و فن (برگه1 - برگه2)

ریاضی (برگه1برگه2 - برگه3 - برگه4)

زبان انگلیسی (برگه1برگه2 - برگه3)

قرآن (برگه1)